Gearwurking soarchpartijen makket soarch tagonkliker

It wurdt foar de bewenners fan de Ljouwerter wiken Achter de Hoven en Huzum-West tenei makliker om oan soarch te kommen. De wykteams, de soarchkorporaasjes yn de wiken en wolwêzenynstelling Amaryllus hawwe dêr moandei ôfspraken oer makke. Mei-inoar sille de trije partijen aktiviteiten organisearje, wêrby't se inoar stypje.
Doel is dat wykbewenners de lichte soarchfragen safolle mooglik sels útfiere. Foar swierdere of yngewikkeldere soarchfragen kinne se dêrnei telâne by Amaryllus.