Fryske PvdA wiis mei lanlike oanbefellings

PvdA
De Fryske PvdA is wiis mei de oanbefellings dy't de lanlike partij docht om tichteby de minsken te kommen. Sa krije takomstige PvdA-politisy ferplicht in oplieding om de wrâld dy't polityk hjit better te begripen. In oar wichtich foarstel is dat PvdA'ers mear tusken it folk komme troch faker by minsken thús of op de wurkflier te kommen en mear te harkjen nei wat buertferienings, soarchynstellings, korporaasjes en fakbûnen te sizzen ha.