Goede keallen op boeredei

De keallen dy't meidogge oan de tradisjonele feekeuring op de boeredei fan de hynstedagen yn Driezum-Wâlterswâld binne fan goede kwaliteit. De organisaasje fan de keuring is ek mear as tefreden oer it oanbod. De keuring is alle jierren wer in ûnderdiel fan de jierlikse hynstedagen yn beide doarpen. Dy wurde dit jier foar de 25ste kear organisearre. Njonken omtinken foar it boerelibben is sneon ek in grutte optocht hâlden mei histoaryske koetsen.