Masterplan fiskstân Iselmar

It binne spannende dagen foar natuerorganisaasjes dy't de belangen behertigje fan fisken en fûgels yn it Iselmargebiet. Steatssekretaris Sharon Dijksma fan Ekonomyske Saken nimt takom woansdei in beslút oer it Masterplan Takomst Iselmarfiskerij. Yn in advys fan in wurkgroep stiet dat in folsleine stop op it fangen fan skobfisk foar trije jier nedich is om de fiskstân wer op oarder te krijen.