Lêst fan rein by kuiertocht

Dei twa fan de Kuieralvestêdetocht wie in tocht fan goed 44 kilometer fan Sleat nei Warkum. Om likernôch sân oere woansdeitemoarn gongen de earste kuierders fan start.
De dielnimmers hawwe de hiele dei lêst hân fan rein. Neffens Ynte Kooistra fan de organisaasje wie it in drege dei foar de dielnimmers. Minsken gongen krekt sa lang troch oant se letterlik net mear koenen. In tal minsken moast sels út de tocht helle wurde om ûnderkuolling foar te kommen.