Yn Fryslân ek mear homogeweld

It geweld tsjin homoseksuelen en lesbiennes is de lêste jierren bot tanaam. Mei dy konklúzje komt belange-organisaasje COC op grûn fan sifers fan in lanlik ûndersyksynstitút. Yn 2011 wie der mear as 600 kear sprake fan geweld tsjin homoseksuelen en lesbiennes, in jier letter wie dat hast twa kear safolle. De sifers oer 2013 binne noch net besjoen, mar it COC ropt minister Opstelten fan feiligens no al op om maatregels te nimmen om dit geweld werom te bringen.