Foarsitters grutsk op sfear

Cambuurfoarsitter Ype Smid en Hearrenfean-foarsitter Jelko van der Wiel sjogge út nei de Fryske twastriid tusken beide ploegen. De foarsitters binne grutsk op de geweldige sfear yn it stadion. Neffens Smid is de spanning om de wedstriid goed te fernimmen, mar leit de fokus by Cambuur benammen op hânhavenje yn de earedivyzje.
Van der Wiel sjocht Hearrenfean as grutste kânshawwer op winst, mar ferwachtet dat it keunstgersfjild yn it foardiel fan Cambuur wêze sil.