Marsum is 'kearn mei pit'

Marsum wûn de trofee 'Kearn mei pit 2013'
Marsum is de Fryske Kearn mei pit fan 2013. Sneon wie de útrikking fan de priis yn Burgum. Kearn mei pit is in wedstryd dêr't ynwenners fan doarpen en wiken mei eigen projekten in priis winne kinne. De winner krijt 2500 euro fan de Heidemaatskippij.
Marsum wûn de earste priis foar it eigen grienûnderhald. Njonken Marsum waarden ek Aldtsjerk en Reahûs útroppen ta Kearn mei pit. Aldtsjerk foar it opknappen fan it iisbaanhokje en Reahûs foar de boarterstún. Der wiene 12 Fryske doarpen nominearre. Marsum giet no troch nei de nasjonale finale.