Skou Wetterskip los

Wetterskip Fryslân is úteinset gien mei de jierlikse ynspeksje fan 3200 kilometer wâlskanten yn Fryslân. By de kontrôle wurdt sjoen oft se feilich binne en oft se goed ûnderhâlden wurde troch bewenners en grûneigeners. Meiwurkers fan it wetterskip moatte alles te foet dwaan. Nei ferwachting is de kontrôle begjin maart klear.