Dekker baas Sinne berne-opfang

Karin Dekker (53) wurdt op 1 april de nije direkteur fan Sinne berne-opfang. Dekker, dy't tsien jier lang wethâlder fan Grins west hat, folget Marianne van Hall op, dy't nei goed 12,5 jier ôfskie nimt fan de Ljouwerter berne-opfangorganisaasje. Sinne kinderopvang bestiet sûnt begjin dit jier en is ûntstien út de fúzje fan berne-opfang SKL en Sinne Peuterspeelzalen.
Sinne berne-opfang hat mei-inoar 35 festigings en fangt mear as 4000 bern op.