Omtinken foar feilich ferkear

Autodyk
Nei de Sieuwen binne de Friezen de meast aktive melders fan ûnfeilige ferkearssituaasjes. Dat docht bliken út ûndersyk fan Feilich Ferkear Nederlân. De Friezen soargje foar 1,8 meldings op tûzen ynwenners. Mei 3,5 meldings skoart Seelân it heechste.
Neffens foarsitter Homme Biemold fan VVN distrikt Fryslân hat it hege tal Fryske meldings ûnder oare te meitsjen mei de minskienskipssin yn Fryslân.