Akkoart Friesland/Beter Horen

Foarbyld fan in gehoarapparaat
Soarchfersekerder De Friesland en audicien Beter Horen binne it iens wurden oer it fergoedzjen fan gehoarapparaten. De ûnderhannelings wiene dreech en langere tiid like it der op dat de partijen der net mei-inoar útkomme soene. Dat is noch dochs slagge.
Direkteur Peter Peters fan Beter Horen lit witte dat er tefreden is mei it resultaat.