Toanielstik yn in Oldtimer bus

De 19-jierrige Folkert Wesseling út De Tike toert troch de provinsje mei syn nije teaterfoarstelling, dy't hy opfierd yn in oldtimer autobus út 1958. De jonge teatermakker fermakket syn gasten, wylst se in rûnrit meitsje yn 'e omjouwing fan de Tsjûkemar.
De foarstelling wurdt holden yn gearwurking mei it Nasjonaal Iepenbier Ferfier Museum yn Ousterhaule.