KNMI kundiget koade read ôf

It KNMI hat koade read ôfkundige yn ferbân mei de swiere stoarm dy't op it stuit Fryslân ynkomt. Om healwei alven is de stoarm by Flylân oankaam. De wynkrêft is no 9. De waartsjinst ferwachtet dat it swiertepunt fan de stoarm tusken 15.00 en 16.00 oere lizze sil. De wyn waait no noch út it súdwesten, mar draait fan 'e middei nei it westen.
De gemeente Dongeradiel ropt op om net nei bûten te gean, dit yn ferbân mei feiligens.