Ofskie Salverda fan Akademy

De Fryske Akademy yn Ljouwert © Google Streetview
Direkteur Reinier Salverda fan de Fryske Akademy hat freed by syn ôfskied it lidmaatskip fan de Akademy oanbean krigen foar syn fertsjinsten op it mêd fan de wittenskip en foar de Fryske kultuer. Hy krige ek noch in feestbondel fan fiifhûndert siden oanbean mei as titel 'De tienduizend dingen'. De bondel bestiet út 32 bydragen fan kollega's út binnen- en bûtenlân.
Reinier Salverda wie sûnt juny 2006 direkteur fan de akademy. Hy giet no mei pensjoen. De histoarikus Hanno Brand folget him op.