40.000 bidprintsjes yn argyf

It 40.000e bidprintsje dat yn it argyf ynkaam is © Piet Postma
It 'Argyf- en Dokumintaasjesintrum foar Roomsk-Katolyk Fryslân' yn Boalsert hat fan 'e wike it 40.000e bidprintsje yn it argyf opnaam. De stifting garret de dokuminten fan ferstoarne Fryske katoliken. It is in wichtige boarne fan ynformaasje foar famylje-ûndersikers.
Yn it argyf binne ek roubrieven en rou-advertinsjes te finen.