Nij WiFi-netwurk yn Ljouwert

Ljouwert krijt hieltyd mear frije wifi
Yn it sintrum fan Ljouwert is moandei úteinset mei de oanlis fan in WiFi-netwurk. Besikers fan de binnenstêd moatte aanst maklik op de mobile tillefoan ynternette kinne. De earste apparatuer stiet no op it stedskantoor, de Nijstêd en it Aldehoustertsjerkhôf. Dêrnei wurdt ek op it Saailân en yn de tuskenlizzende strjitten WiFi beskikber makke.
Stichting Het Nieuwe Winkelen Leeuwarden hat opdracht jûn foar it WiFi-netwurk. Under oare de gemeente Ljouwert en de ûndernimmers betelje mei oan it projekt.