Subsydzje foar Peinder Mieden

De feriening fan de Peinder Mieden, it gebiet tusken De Pein en Drachten, hat 40.000 euro subsydzje krigen fan de provinsje. It is de bedoeling dat der 45 enerzjysunige wenningen komme oan de râne fan De Pein.
De takomstige bewenners hawwe dêrfoar in feriening oprjochtte. Sy rjochtsje it gebiet hielendal sels yn en sille it ek sels fierder ûntwikkelje en beheare.