Gjin rekôrpoging heechspringen

De oanfal op it wrâldrekôr heechspringen foar hynders op 21 septimber yn it Fries Congres- en Paardencentrum yn Drachten, giet net troch. Alle topruters en hynders kinne net op 21 september omdat se oare ferplichtingen ha. De rekôrpoging wie ûnderdiel fan in iepen dei. Dy iepen dei giet wol troch. De oanfal op it wrâldrekôr wurdt ferskood nei in lettere datum.