Silerij Snitswike stillein

Snitswike © ANP, Catrinus van der Veen
Yn Snits is by de Snitswike it wedstrydsilen stillein. Dit fanwege it waar. Sneontemiddei om kertier oer tolven waaide it te hurd op de Snitsermar. De organisaasje fan de Snitswike wachtet no ôf hoe't it komt mei it waar, mar ferwachtet wol dat der letter op de middei fierder syld wurde kin.
It hurdsilen op de Snitsermar gie de middeis om healwei fjouweren wer fierder.