160-ste edysje PC Frjentsjer

Woansdei is de 160-ste edysje fan de PC yn Frjentsjer. Yn de stêd hingje dêrom foto's fan bekende fotografen lykas Catrinus van der Veen en Abe de Vries en histoaryske foto's. Nei de iepening yn de Koornbeurs troch foarsitter Johannes Westra is it oan de spilers op it Sjûkelân. Fanwege it jubileum waard de PC ek lokwinske troch kommissaris fan 'e kening John Jorritsma.
It is in grutte dei foar de bruorren Taeke en Bauke Triemstra. Beide keatsfavoriten foar de titelwinst steane yn de earste omgong each yn each mei-inoar.

De lotting

1) Pieter van Althuis, Pieter Jan Plat, Hendrik Bouwhuis

2) Hendrik Tolsma, Tjibbe Hansma, Martijn Olijnsma

3) Johan van der Meulen, Renze Hiemstra, Hylke Bruinsma

4) Peter van Zuiden, Tjerck Karsten, Gerrit Jan Duiven

5) Haye Jan Nicolay, Hendrik Jan v.d. Velde, Jan Schurer

6) Jelte-Pieter Dijkstra, Herman Sprik, Sjoerd de Jong

7) Enno Kingma, Dylan Drent, Rick Poortstra

8) Menno van Zwieten, Folkert v.d. Wei, Hans Wassenaar

9) Arnold Zijlstra, René Anema, Thomas van Zuiden

10) Michiel Scheepvaart, Jacob Zaagemans, Gert Jan Meekma

11) Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra

12) Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Daniël Iseger

13) Johannes van der Veen, Kees van der Schoot, Peter de Boer

14) Pieter Bakker, Jacob Klaas Haitsma, Patrick Scheepstra

15) Jan Dirk de Groot, Marten Feenstra, Pier Piersma

16) Tjisse Steenstra, Jacob Wassenaar, Cornelis Terpstra

Earste omloop

1. Pieter van Althuis tsjin 2. Hendrik Tolsma 2-5 4-6
3. Johan van der Meulen tsjin 4. Peter van Zuiden 5-0 6-6
5. Haye Jan Nicolay tsjin 6. Jelte-Pieter Dijkstra 2-5 2-6
7. Enno Kingma tsjin 8. Menno van Zwieten 2-5 4-6
9. Arnold Zijlstra tsjin 10. Bauke Triemstra 5-3 6-4
11. Michiel Scheepvaart tsjin 12. Gert-Anne van der Bos 2-5 2-6
13. Johannes van der Veen tsjin 14. Pieter Bakker 4-5 6-6
15. Jan Dirk de Groot tsjin 16. Tjisse Steenstra 3-5 6-6

Twadde omloop

2. Hendrik Tolsma tsjin 3. Johan van der Meulen 1-5 2-6
6. Jelte-Pieter Dijkstra tsjin 8. Menno van Zwieten 5-0 6-4
9. Arnold Zijlstra tsjin 12. Gert-Anne van der Bos 3-5 6-6
14. Pieter Bakker tsjin 16. Tjisse Steenstra 4-5 6-6

Heale finale

3. Johan van der Meulen tsjin 6. Jelte-Pieter Dijkstra 5-4 6-4
12. Gert-Anne van der Bos tsjin 16. Tjisse Steenstra 3-5 4-6

Finale

3. Johan van der Meulen tsjin 16. Tjisse Steenstra 5-2 6-2Johan van der Meulen, Renze Pieter Hiemstra en Hylke Bruinsma winne de 160e PC yn Frjentsjer.
Renze Pieter Hiemstra waard ta kening útroppen fan de 160e PC.