Legere opbringst poaters

De komme dit jier minder poatearpels. Dit hat te krijen mei de droechte en der mei net bereind wurde fanwege de brúnrot of oare mooglike sykten. De ferwachting is de de opbringst sa'n 30 prosint leger wêze sil as ferline jier. Konsumpsje-earpels meie op guon plakken wol bereind wurde en kinne wat better tsjin de droechte.
Der is op dit stuit noch gjin sprake fan in krisis yn de sipels en de biten.