Mediadebat yn Twadde Keamer

Fan 'e moarn wurdt yn de Twadde Keamer praat oer de 'Toekomstverkenning publiek mediabestel.' Dit rapport is ek foar de takomst fan de Omrop fan grut belang. Steatssiktaris Dekker hat al oanjûn dat er earst advys hawwe wol fan de 'Raad voor Cultuur' oer de takomst fan de (lanlike) publike omrop. Dat advys komt pas yn 2014, en dat betsjut nei alle gedachten wer fertraging yn de beslútfoarming.
Omrop Fryslân stjoert oan op in aparte status yn it bestel, en hopet sparre te wurde yn de besunigings