SBB besuniget oars

Steatsboskbehear hoecht gjin natuergrûn mear te ferkeapjen as besuniging, mar it jild moat wol earne oars weikomme. Yn Fryslân moat dat fan 'e Waadeilannen komme. Sawat 350 erfpachtpersielen op Skylge, Flylân en Teksel sille ferkocht wurde en dat moat miljoenen opsmite. Earst wie it de bedoeling dat it jild ynvestearre wurde soe yn de Waadeilannen, no moat dit jild nei de steatskas.