Stikken seedyk wurde opknapt

Tsientallen kilometer seedyk by ûnder oare Holwert en Koehoal wurde de kommende jierren opknapt. Minister Schultz hat de plannen dêrfoar woansdei yn Utert presintearre. Yn 'e mande mei de Wetterskippen sil Rykswettersteat oant 2019 op 32 plakken de knipepunten oanpakke. In grut part fan it wurk sil plakfine oan de Waadsee. Diken, weterkearrings en slûzen wurde opknapt. Dêrby sille Rykswettersteat en de wetterskippen folle mear as foarhinne gearwurkje.