Anna Blamanhûs slút de doarren

Anna Blamanhús
It Anna Blamanhûs yn Ljouwert giet yn oktober ticht. Dat hat de stifting IHLIA besletten, dêr't it homo-dokumintaasjesintrum ûnder falt. It Anna Blamahûs slagget der al jierren net yn himsels te bedrippen.
Trochdat it finansjele tekoart yn Ljouwert oprint, rint de de oerkoepeljende stichting ek gefaar. Dêrom wurdt de festiging yn Ljouwert nei 30 jier sletten. De kolleksje fan it Anna Blamanhûs giet oer nei de lanlike festiging yn Amsterdam.