Dregere takomst gemeenten

Hjoeddeiske gemeentes yn Fryslân
Troch de ekonomyske krisis en de kommende besunigings sjocht de takomst fan Fryske gemeenten der minder roaskleurich út. Dat konkludearret it provinsjebestjoer nei it lêzen fan de begruttingen dy't de 27 Fryske gemeenten by har ynlevere hawwe. De begruttingen binne slutend útsein dy fan de gemeente Boarnsterhim dy't om finansjele redenen de artikel 12 status hat. Seis gemeenten steane fanwege in weryndieling ûnder previntyf taferjoch fan de provinsje.