De Vriespriis: 4 nominaasjes

Besikerssintrum
It hûs fan de famylje Bus yn Aldebiltsyl, de Michaëlskoalle yn Ljouwert, it nije besikerssintrum by it Woudagemaal op De Lemmer en it provinsjehûs yn Ljouwert. Dat binne de fjouwer nominaasjes foar de Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer 2012.
Op 1 desimber wurdt dúdlik wa't wûn hat. De priisútrikking is yn ien fan de nominaasjes, it besikerssintrum by it Woudagemaal.