De toan fan Jan de Groot: "Asbestgenog"

de toan fan jan de groot kollum
Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Lessen braken wij 't ouwe hok ôf. Dut likent 'n klain putsy, maar dat ferandert at d'r asbest in 't spul is. Der waar 't dak naamlik fan maakt.
Dan motte je dat eerst bij de gemeente anfrage. Op 'e websait fan de gemeente Waddenhoek sou dat maklik anfroegen worre kinne. En ik mot sêge dat at je 't woord 'asbest' infulle, dan komme je drekt der't je weze motte.
Maar dat is ok drekt 't enigste maklike. Ik bin 'n stikminnig keer opnij begonnen en alle keren kwam ik weer ergens âns út. 't Waar om gek fan te worren. Werom mot dat nou soa ingewikkeld? 'n Labyrint fan niet relevante fragen en derdeur kwam ik ergens út der't ik niet weze most.
Soa kwam ik 'n keer út dat ik 'n groate kontener delsette most, want âns kon ik niet op 'Doorgaan' klikke. Opnij. Doe kwam ik út bij fragen over 'n brûg en 'n dam, wilens ik fansels gyneen fan die twee in 'e tún staan hew. Moedeloas worde ik d'r fan.
Harkje hjir nei de toan fan Jan de Groot
Ik besloat de gemeente te bellen. Hooplik kon men mij feerder helpe. En dat denen se! De tillefoaniste fersocht mij om fia 'n mail 'n formulier an te fragen bij de ôfdeling fergunnings. En al mâle gau kreeg ik antwoord werom met 't anfraagformulier in de bijlage. Mocht ik d'r niet útkomme, dan waar deuze ôfdeling beraid om 't tillefoanys met mij deur te nimmen. Kyk, dat is nag 's goeie service!
Met 'n gerust hart gong ik derom doende met dat formulier. 'n Heel put werk met soafeul bladsys, maar 't kwam goed. Fia de kompjoeter opsture en dan maar hope dat ik op tiid de fergunning krije sou; dus foordat ik alles na de stort bringe sou.
En ferhip! Die kreeg ik de deropfolgende week al met 'e post. Om't ik dus ândere erfarings met de gemeente had, waar ik ferheerd, maar toegelyk soa wiis as 'n protter.
Maar dan beginne je te prakkeseren, h'n. Komt dut nou om't ik mij ant twee keer toe kritys útlaten hew in deuze kollum over de gemeente? Dat de amtners derom opdracht kregen hewwe dat at ik mij meld, d'r gau wat regeld worre most om weer 'n kritise kollum foor te wezen? Dat gaat al even in mij om, maar al gau kom ik an't besef dat soks niet fair weze sou.
De gemeente deen naamlik alles keurig. Niks op an te merken, op 't digitale formulier na dan. Dus alle kompliminten an de gemeente. Soks mâg ok wel 's said worre.
Die saterdegs na de stort. Ik weet dat d'r altiten personeel omloopt werbij de werkfreugde feer te soeken is, 'n min sin dus, of se binne fleurig. D'r sit niks tussenin. Ik trof die saterdeg twee mânly in 'e eerste toestand an en dus met 'n houding dat se al dartig jaar ferlange na de FUT.
Sels 't fersy 'De Engelenbewaarder' sou 't dreeg kregen hewwe om bij de mânly 'n glimlach op 't gesicht te toveren. Niet echt reklame foor de milieustraat fansels, maar ik waar d'r dus al op insteld.
Kin 't ok skele, want in 'n stikminnig menútten gooiden wij 't asbest in 'e kontener en gongen weer op huus an. Alles waar gelukkig achter de rûg.
Asbestgenog!"