HEA! Happy single

HEA! Happy single
Leo de Jong hat boer west yn Emmeloard en is dwaande om syn pleats te ferkeapjen. Yntusken siket er út wêr't er wenje wol en dat is net maklik.
Nei in skoftsje op De Lemmer wenne te hawwen, sit er no tydlik yn Dokkum. Dêr moat er wer wei, want de huzen wurde ôfbrutsen.
Oan de muorre hinget in âld skilderij en fierder hat De Jong net in soad meubels, allinnich it heechnedige. Hy wennet allinnich en fielt him happy single.