De toan fan Jan de Groot: "Frans"

de toan fan jan de groot kollum
Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Jim motte 't mij maar niet kwalik nimme, maar deuze week kies ik helendal en inkeld foor mijsels. Ik pak dat poadium dus lekker foor mij sels. Kin mij even helendal niks skele. Ik reäliseer dat 'n prot fan de lústeraars d'r deuze week fast gyn sak an fine sille, maar die motte d'r maar even deurhine. Per slot fan reken duurt de kollum maar kwalik drie menútten.
Ik wil 't naamlik deuze week hewwe over de sanger en kabaretier Frans Halsema. Fan him hew ik alle mezyk. Dat sait genog.
Ankem saterdeg is 't presys feertig jaar leden dat Halsema sturven is. Hij worde maar 44 jaar. Sou d'r nag andacht besteed worre an 't fait fan die feertig jaar, froeg ik mij ôf? Ik ferwachtte d'r niet 'n groat soad fan. Maar ik worde holpen deur Valentijnsdâg. Derover later meer.
Harkje hjir nei de toan fan Jan de Groot
Doe't de VARA-gids deur de brievebus doud waar keek ik, krekt as alle weken, wie't d'r op 'e foorkant ston en myn hart sloeg wat over: Frans Halsema! Wie had dat ferwacht!? Nou, ik niet.
As 'n gelovig kynd op pakkyavend socht ik drekt de reportazy op. D'r stonnen naast twee foto's 'n stikky in over Halsema en ok syn wede kwam an 't woord. Sij gâf mij weer nije informasy over Halsema.
Maar deuze reportazy waar helendal niet naar anlaiding fan 'e feertigjarige storfdâg fan Halsema, want hest elkeneen is him fast fergeten en fooral 't jongereand. De reden fan de andacht an 'e sanger waar dat de VARA-gids 'n ferkiezing houwen had over wat 't allermooiste Nederlânstalige liefdesfersy allertiden waar.
Deuze ferkiezing waar in 't leven ropen deurdat 't die week Valentijnsdâg waar. En 'Voor Haar' fan Halsema worde útropen ant 't allermooiste liefdesfersy. Niet alleen de mezyk, maar fooral de tekst is geweldig. Dat sêg ik niet alleen as groat liefhewwer fan syn mezyk, want derin bin ik dus niet neutraal, maar heel feul hadden foor dut nummer koazen. Foor mij waar 't niet eens soa'n ferrassing, want in de top-2000 staat dut nummer heel hoog; op nummer 293.
Ik nim an dat 'n heel prot fan jim dut nummer wel kinne. Maar goenent die't de sanger en titel fan 't nummer niks sait, sille sêge at de eerste toanen fan 't nummer te horen binne: "O ja, dat nummer!"
Ja, dat nummer. 't Is derom 'n mooie gelegenhyd om dut nummer nou op Omrop Fryslân hore te laten. Geniet d'rfan. Ik doen dat in elk gefal al."