De toan fan Jan de Groot: "Reklame deur lilke mînsen"

de toan fan jan de groot kollum
Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Okee, elkeneen het 'n aigen fizy wat nou 'n kreaze frou of man is, maar over een ding kinne wij 't metnander eens weze: in 'e regel binne 't kreaze mînsen die't metspeule in 'n reklamefilmpy.
Late wy 't soa sêge: dat binne dan altiten mînsen der't elkeneen fan sait dat 't in 't algemeen kreaze mînsen binne, ok al is 't al as niet je smaak, om 't soa maar 's te sêgen.
Hewwe jim befoorbeeld wel 's 'n lilke man of frou in swimbroek of bikini sien in de reklame? Ik kin 't mij in elk gefal niet heuge. Maar ja, krekt as met kreas: wat is nou ècht lilk?
Dat is foor elkeneen ok weer ongelyk, maar elkeneen het der wel 'n beeld fan, sou'k sêge. Maar idereen sil fast begripe wat ik bedoel at je de reklame folge. 'n Prot mînsen doen dat fast, want der komme je niet an onderút.
De toan fan Jan de Groot
Ik kom op dut onderwerp doe't ik 'n adfertînsy ferbijkommen sâg dat reklame foor 'n bedriif útstrale most: 'n kreas frommes prominint op 'e foto fan 'n fakature. Dut betrof 'n adfertînsy fan 'n busondernimming der't om sjeffeurs froegen worde foor Luwt, Herefeen en Oasterwolde.
Dat kreaze frommes hite Sophie en at je de tekst love mâge, dan is sij bussjeffeur. Ja, ja, dat mot ik love, seker? Nou, dan bin ik fotomodel. Dat loof ik dus niet. Werom kin ik niet sêge; dat is 'n gefoel. Of 't kin soa weze dat je niet ferwachte dat soa'n frommes busjeffeur wort.
Kyk, d'r is sprake fan 'n tendîns: eerst mochten d'r in reklamefilmpys tena niet alleen maar hetero's speule en kort derop mosten d'r ok meer mînsen in met 'n ândere huudskleur.
Der hew ik ok gyn inkel probleem met. Maar d'r wort nag wel 'n prot ândere groepen skouderd. Diskrimineerd, om 't even meer kracht bij te setten. 't Wort tiid dat ok lilke mînsen feul faker in reklames en adfertînsys foorkomme en fan die mînsen binne d'r 'n prot; meer as fan kreazen, wil'k lo.
Fander myn oproep an maatskappijen en bedriven om ok 's lilke mînsen te nimmen foor 'n reklamefilmpy. Of dinke die dan meskien dat d'r dan gyneen meer 'n bek sette wil op hur ondernimming? Dat alleen kreaze mînsen ècht reklame make kinne foor 'n bedriif? Hé, kin der 's 'n ondersoek na deen worre?
At men niet om lyk wil, dan bin ik dwongen om 'n Bond op te richten met as naam 'Lilke mînsen eerst!' Hoewel ik froeger de meest kreaze frôly krije kon, temînsen foor mij kreas dan, soa nageraden hoor ik bij de doelgroep fan de lilke mînsen. Dat lêste klopt seker, maar dat eerste niet, hoor, dat ik alle kreaze frôly krije kon; ik maakte jim maar 'n bak wiis.
Maar at jim 't met mij eens binne en jim fine jim sels lilk, meldt jim dan bij mij an. Hoe meer anmeldings hoe sterker wij staan. En wij binne dus foor meer lilke mînsen in reklamefilmpys en in adfertînsys. Alleen at wij massaal in aksy komme, kinne wij wat beraike. En wij make fansels 'n promoasyfilmpy met alleen maar lilke mînsen. Kinne wij drekt 's mete at ôns dat ok meer oplevert..."