De toan fan Jan de Groot: "Johan Derksen is ’n fainzer"

de toan fan jan de groot kollum
Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Ik hew 't helendal had met die Johan Derksen. Eerst sat ik in 't 'kamp' Derksen, maar der bin ik nou útgaan. Bij Derksen is't soa dat je him mâge of just niet; der tussenin sit niks.
Ik mocht, en mâg, him nag hyltyd wel lije at-y syn mening geeft; hij nimt gyn blâd foor de mônd. Maar deur de jaren hine betrap ik him d'r wel 's op dat-y 't de ene keer d'r soa over dinkt en 'n hutsy later staat syn mening loadrecht teugenover syn forige.
Niet alleen ik hew dat deur, maar ok presintator Wilfred Genee komt der gau 's achter en konfronteert him d'r dan met. In 'e regel krije je dan slop gelul fan Derksen werom.
De toan fan Jan de Groot
Maar der wou ik 't niet eens over hewwe. Ik fyn Derksen naamlik 'n fainzer. In 't Nederlâns is dat 'n huichelaar. "Pardon?", sille 'n prot fan jim sêge, "hij is dochs soa eerlik en sait wat-y fynt?" Dat is wel soa, maar der motte je deurhine prikke, dat doen ik en sil 't jim nou útlêge.
De mânly fan 'Vandaag Inside' ferdiene bakken fol sinten met hur praatsjoo. Kin ik an 'e ene kant ok wel begripe, want se binne d'r alle werkdagen en d'r sitte maar wainig perioades bij dat se even frij binne.
Maar Derksen doet altiten nonsjalant en swetserig at 't in 'e útsinding over syn salaris gaat. Hij noemt gau 's dat-y de helt derfan forgeeft an 'n goed doel. Fansels is dat te prizen, maar 't hypokrite derfan is al dat-y die helt ok gau weer werom ferdient deur an ândere programma's met te doen. Der krijt-y naamlik fast ok bulten sinten foor.
Hij spoit altiten op programma's die't fan 'n bedinklik leeg nivo binne. Der siet-y op del en sait dan dat sokke programma's drekt ferdwine motte. Maar hij gaat sels al sitten in programma's fan dat selde slechte nivo! Dink maar an dat knikkerbakprogramma. Maar der hoorst him dan niet over.
Ja, of hij komt met een of ânder slop ekskús werom-y der wel na toe gaan is. Dan weet-y wel dat-y ferkeerd sit, maar sinten make him blykber minder sinnig om in bedinklike programma's sitten te gaan.
't Selde geldt foor Nederlânstalige mezyk met die hoempapa-melodieën die't allegaar op nander likene. Hij fynt soks ferskriklik, maar hij komt al opdraven in 'n sjoo fan John de Bever as kerstman op 'n arreslee en maar overdreven swaaie met 'e kerstmuts.
En at him dan froegen wort werom dat soa overdreven most, kin-y dat niet útlêge en sait dan maar gau dat-y 't foor syn kammeraat John de Bever deen het. Ja, ja, 't sit gewoan soa: sinten sette bij Derksen alle prinsipes an 'e kant!
En nou sit-y weer in 'n kwis fan de Top-4000 met Helena Hendriks. Baidegaar 'n kersttroi an en maar metsinge en de hannen overdreven omhoog op 't nummer 'Sweet Caroline' fan Neil Diamond. Alles foor de sinten! Doe wist ik 't ècht heel seker: in die útsinding sat de groatste fainzer fan de Nederlânse tillevizy."