Protokol foar hjitte yn soarch

Mei de waarmte wurkje in soad Fryske soarchynstelling mei in spesjaal protokol. Minsken op hege leeftiid binne ekstra kwetsber by temperatueren boppe de 25 graden. Soarchynstellingen biede ekstra drinken oan en hâlde de meast kwetsbere bewenners ekstra yn de gaten.
De fersoarging moat der op ta sjen, dat se genôch focht binnenkrije.