KAART: Hjir fynsto alle krystmerken en winterfairs yn Fryslân

De kjeld hinget wer yn 'e loft en dat betsjut mar ien ding: de krystmerken komme deroan. Op dizze kaart fynst mear as 100 krystmerken en winterfairs.
Sinteklaas is de doar noch net út en de earste wintermerken hawwe al wer west.
Se binne der fan grut oant lyts: fan ferneamde merken lykas de Zoutsloter Kerstmarkt yn Harns en de Kerstfair yn Dokkum, oant lytse merken by basisskoallen en doarpshuzen. Dizze kaart jout it meast folsleine oersjoch fan Fryslân.
De pykdei is 9 desimber: dan binne der leafst 22 merken yn de provinsje. Ek op 15, 16 en 17 desimber binne der tal fan merken te finen yn ús provinsje.
Klik op in krystbeamke op de kaart foar mear ynformaasje oer de merk, it adres, de datums, de iepeningstiden en in link nei mear gegevens.
Wy hawwe ús bêst dien om safolle mooglik merken te sammeljen. Stiet in merk yn dyn doarp, stêd of regio noch net op de kaart? Lit it ús dan witte en stjoer in e-mail nei krystmerk@omropfryslan.nl.
Dizze merken binne der noch:
16 desimber 2023
 • Kerstmarkt (by bernebuorkerij De Naturij) | 15.00-21.00 | Oude Slingeweg 4, Drachten
 • Kerstmarkt en open dag Stichting Kat in Nood | Noch net bekend | Sânnige Wijk 5a, Drachtsterkompenije
 • Kerstfair voor het goede doel aan huis (famylje Van der Horst) | 10.00-16.00 | Sjonnema 15, Grou
 • Wintermarkt Heerenveen | 10.00-17.00 | Oude Koemarkt, It Hearrenfean
 • Historische Wintermarkt Hindeloopen | 13.00-19.00 | Nieuwstad, Hylpen
 • Kerstmarkt Blokhuispoort | 11.00-21.00 | Blokhuisplein 40, Ljouwert
 • Winter Kerstfair (wykferiening De Toekomst-Vosseparkwijk) | 10.00-22.00 | Achlumerstraat 1A, Ljouwert
 • Kerstmarkt Winkelcentrum Bilgaard | 10.00-16.00 | Bilgaardpassage 85, Ljouwert
 • Kerstfair op Kunstacademie Friesland | 11.00-17.00 | Groningerstraatweg 354, Ljouwert
 • Kerstmarkt by Dance Company 058 | 15.00-20.00 | Huizumerlaan 59, Ljouwert
 • Kerstmarkt (PKN Tsjerke) | 10.00-16.00 | Grondweg 139, Skerpenseel
 • Robben Buitenleven Kerstmarkt Oldeberkoop | 10.00-16.00 | Heerenveenseweg 14, Aldeberkeap
 • MFC De Wier Kerstmarkt | 10.00-16.30 | De Telle 21, Oerterp
 • Kerstmarkt De Stag | 11.00-16.00 | Langestreek 23, Skiermûntseach
 • Kerstmarkt (Spylder Doarpskultuerhûs Warns) | Fan 14.00 oere ôf | Buorren 23, Warns
 • Kryst yn Burgum | 13.30-16.30 | Schoolstraat, Burgum
17 desimber 203
 • Sibada State Krystmerke | 11.00-16.00 | Skrok 11, Easterein
 • Kryst Kerstmarkt (Kryst yn Frjentsjer) | 13.00-17.00 | Breedeplaats, Frjentsjer
 • Kerstmarkt Gorredijk | 11.00-17.00 | Hoofdstraat, De Gordyk
 • Kerstfair voor het goede doel aan huis (famylje Van der Horst) | 10.00-16.00 | Sjonnema 15, Grou
 • Wintermarkt (XMAS-editie Night of the Koemarkt) | Fan 10.00 oere ôf | Oude Koemarkt, It Hearrenfean
 • Kerstmarkt Blokhuispoort | 11.00-18.00 | Blokhuisplein 40, Ljouwert
 • Winter Kerstfair (wykferiening De Toekomst-Vosseparkwijk) | 10.00-17.00 | Achlumerstraat 1A, Ljouwert
 • Kerstfair op Kunstacademie Friesland | 11.00-17.00 | Groningerstraatweg 354, Ljouwert
 • Kerstmarkt De Zuidlanden (IKC Teresa) | 13.00-21.00 | Wergeasterdyk 58, Ljouwert
 • Christmas Market (Boemerang Noordwolde) | 13.00-17.00 | Hoofdstraat West 29, Noardwâlde
 • XMAS Sneek Kerstmarkt & Food | 12.00-18.00 | Grootzand, Snits
 • Kleintje Winterfair De Tunen | 16.00-21.00 | De Tunen 6, Wytmarsum
18 desimber 2023
 • Kerst-, speelgoed- en rommelmarkt (tsjerke De Oase) | 09.30-12.00 | Ringweg 3, Drachten
21 desimber 2023
 • Kerstmarkt Firda | 13.00-16.00 | Egelantierstraat 70, Ljouwert
 • Kerstmarkt Oosterwolde Frl | 16.00-20.00 | Quadoelenweg 29, Easterwâld
 • Sfeervolle wintermarkt | 13.00-21.00 | Binnendyk 60, Ryptsjerk
22 desimber 2023
 • Kerstmarkt Joure | 14.00-20.00 | Midstraat, De Jouwer
23 desimber 2023
 • Kerstmarkt (by Nije Leije) | 10.00-15.00 | Leijester Hegedyk 27B, Alde Leie
28 desimber 2023
 • Wintermarkt Roosdunen | 10.30-16.30 | Strandweg 20, Ballum
 • Midwintermarkt Midsland | 16.00-20.00 | Oosterburen, Midslân
 • Wintermarkt (Molenglop oant Boerenglop) | 12.00-18.00 | Dorpsstraat, Flylân
29 desimber 2023
 • Lichtjes Kerstmarkt Oosterend | 15.00-17.00 | Oosterend 39, Aasterein
30 desimber 2023
 • Sfeermarkt Hollum | 11.00-16.00 | Schoolstraat, Hollum
 • Wintermarkt (Midwintermarkt) | 13.00-16.00 | Kerkelaan 20, Ketlik