Dúmke Op, Dúmke Del: Wat wol Habtamu de Hoop mei Fryslân?

Dúmke Op, Dúmke Del mei Habtamu de Hoop

Yn oanrin nei de Twadde Keamerferkiezingen fan 22 novimber freegje we Fryske politisy hoe't se tinke oer ferskate politike tema's. Yn dizze fjirde ôflevering fan Dúmke Op, Dúmke Del prate we mei Habtamu de Hoop fan GrienLinks-PvdA.

Yn Dúmke Op, Dúmke Del meie Fryske Keamerkandidaten fertelle wat se foar Fryslân betsjutte wolle. Yn de flitsronde leit ferslachjouwer Casper Slotboom in tal stellingen foar oan de kandidaat, dy't dêrnei mei presintator Eric Ennema djipper yngiet op ien fan dy stellingen.

Earder wiene Aant-Jelle Soepboer (NSC), Tjeerd de Groot (D66) en Mariska Rikkers (BBB) te gast. Freed komt Jouke Spoelstra (CDA) noch del.