De toan fan Jan de Groot: "Stadionnaam"

Jan de Groot © Omrop Fryslân

"Krastes, 't nije stadion fan Cambuur krijt hoogstwaarskynlik de naam fan 'n bedriif. Jawis, ik begryp de beweegreden en sinten binne fansels och soa belangryk foor 'n profklup.

En d'r binne ommers feul meer klups die't hur stadion naar 'n bedriif noeme, in 'e regel de hoofdspônser. En at-y dan ophout, dan komt d'r gewoan weer 'n nije bedriifsnaam.
Soks is fansels niet mooi. 't Historise fan 't stadion gaat d'r op soa'n menier dochs wat fan ôf. En derbij komt 't saaklik en koud over.

Froeger hite 't stadion van AZ 'Alkmaarderhout', wil'k lo, maar nou 't 'AFAS-stadion.' Kin 't kontrast dúdliker? Koud. Beton. Nag 'n foorbeeld: 'Diekman' hytte 't stadion fan FC Twente heel lang en nou hyt 't 'De GROLSCH-Veste.'

De toan fan Jan de Groot

Gelukkig binne d'r ok nag klups die't de ouwe naam anhouwen hewwe krekt as 'De Kuip' en 'Het Kasteel.' Kyk, dat straalt een an al nostalgy út. En soa mot 't ok.

Maar fleden week maakte 'n groat befailigingsbedriif bekind dat de kâns groat is dat 't nije stadion fan Cambuur na hur bedriif noemd worre sil. Mooi fansels dat soa'n bedriif d'r flink wat sinten in steke wil, maar 't had de laiding fan 't bedriif sierd at se just said hadden dat se 't niet gepast fine souwen at 'n stadion naar 'n bedriif noemd worre sou.

Nou sil 't prachtige nije stadion fan de Luwter profklup waarskynlik 't 'Kooi Camerabewaking-stadion' hiten gaan. Dat is dochs ferskriklik?

Ni, bedriifsnamen foor stadions passe gewoan niet bij foetbâl. Dat mot nostalgy opsmite en niet alleen maar sinten... Dat is krekt soa as at een 'n bloedmooi frommes teugenkomt, dermet an 'e praat raakt en op 'n stoit fraagt die persoan na hur naam en se sait dat se Loltsy hyt. Bij deuze myn ekskússes an alle Loltsys.

Ni, beste lústeraars, 't is dochs feul beter om 't nije stadion te noemen naar 'n legendarise foetbâler die't 'n prot foor de klup Cambuur betekend het? Just, krekt as met Abe Lenstra bij Heerenveen. Bij deuze an jim 't fersoek om 's goed na te dinken na welke foetbâler wij 't stadion noeme kinne.

En ni, dat is nag niet te laat, want 't is ommers nag niet helendal seker dat de spônsernaam brúkt wort. Is 't Koko Hoekstra-stadion meskien wat of, feul feerder in 'e tiid werom, Dirk Roelfsema-stadion? De oud-Cambuurfoetbâler die't eerder dut jaar sturven is.

Maar syn bijnaam kinne wij beter niet brúkke, want dan sou 't 'De Stukkene stoel-stadion' hite motte... Nou is dat wel 's letterlik in 't Cambuur-stadion gebeurd, maar je motte de kat fansels ok niet op 't spek bine.

Hoe dan ok: bedink maar 's 'n mooie legendarise naam foor 't prachtige nije stadion fan Cambuur, sou'k sêge. Je wete maar nooit..."