De toan fan Jan de Groot: "Oalykoekegate"

Jan de Groot © Omrop Fryslân

"Je souwen 't niet sêge, maar in deuze tiid binne d'r nag hyltyd hele kristlike gemeentes. In Frysland hewwe wij d'r ok een: Dantumadeel.

In oktober ston 't folgende boven 'n artikel op de sait fan Omrop Fryslân en ik fertaal 't even naar 't Bildts: "Oud en nij sonder oalykoeken in Dantumadeel? Gemeente wusselt met ferkoop op sundeg."

De toan fan Jan de Groot

Mînsen, mînsen, wat binne der 'n prot inweuners nag froom. Dat se 't d'r teugenworig nag over hewwe motte at se al as niet op sundeg 31 desimber oalykoeken ferkope mâge.

Kyk, d'r is 'n ferkoper die't al jaren in De Westerain syn oalykoeken op 'e lêste dâg fan 't jaar ferkoopt, maar dat kin dut jaar niet, want die fâlt nou op 'n sundeg.

Maar dut is dochs niet meer fan deuze tiid? D'r binne ommers ok 'n prot diepgelovigen die't in 'e sorg werke en dat ok op sundeg doen motte? Dermet helpe jim niet alleen de mînsen, maar hiermet ferdiene jim ok jim bôl. Nou, dat is met die oalykoekferkoper krekt soa.

Maar ni, de gemeente most d'r eerst over prate en fleden week skoat de raad de dinkbeeldige koegel deur de foor 'n stikminnig leden och soa fertroude kerk: de sundegsrust is in Dantumadeel belangriker as de oalykoeken op Oudjaarsdâg.

Hiermet waar de oalykoekegate ferbij en kinne je op sundeg 31 desimber in Dantumadeel gyn oalykoeken kope en sille je naar 'n ândere gemeente útwike motte.

Krastes, je sille maar in die gemeente weune. Dan binne je d'r maar mooi klaar met in 'n gemeente der't de winkels dus ok nooit op sundeg open binne.

Ik hew 't krekt al said: wat ongelooflik froom en dus konserfatyf. D'r binne dus nag bij 't soad mînsen in die gemeente, en ok in 'e gemeenteraad, die't op sundegs nag altiten 'n duvel in de draaimôln ontware. Sokke persoanen leve dermet nag feer in 't ferleden.

Ik sil an deuze mînsen alfast wat ferklappe: at 't bij jim aansen 1974 wort, dan wint 't foor jim nou nag onbekinde Abba út Sweden 't Eurovisie Songfestival en 't jaar d'r op wint ôns lând: Teach-In met 'Dingadong.' Dan hewwe jim wat om naar út te kiken en 't goeie nijs is dat dut op saterdegavend útsonnen wort en dat 't foor twaalf uur deen is.

Sil ik nag meer ferklappe? Fort dan maar, nag twee aktiviteiten die't 'n prot frome mînsen in Dantumadeel nag metmake sille, om't se dus nag in die tiid leve: in 1978 sil Rob Rensenbrink in de WK-finale op 'e paal skiete werdeur Nederland gyn wereldkampioen wort en de film 'Grease' met John Travolta en Olivia Newton John wort 'n echte kaskraker.

En nou wil ik jim der niet lekker make foor ôns tiid, maar doen dat lekker wel, want anno 2023 hewwe wij 'n mobile tillefoan.

Jaseker, die bestaat! Soa'n ding is frekte handig, sil'k jim fertelle. In Dantumadeel sille 'n prot inweuners der nag wel 'n hut op wachte motte, bin ik bang."