Meardere slachtoffers dogge oanjefte tsjin Woodbrookers: "Voor het leven getekend"

Behannelsintrum Woodbrookers yn Koartehimmen © ProNews
Der binne meardere âld-kliïnten dy't oanjefte dwaan wolle tsjin jeugdsoarchynstelling Woodbrookers yn Koartehimmen. Op dit stuit leit der ien oanjefte fan bernemishanneling, seit jeugdrjochtadvokaat Chris Sent, mar dat wurde der mear.
"Voorbeelden van wat wij tegenkwamen was het gebruik van het bokkenpootje", fertelt Sent. "Dan doe je iemand heel erg pijn. Als je dat bij een meisje van vijftig kilo doet met zes of zeven man, dan breng je echt schade toe. Dat gebeurde heel vaak."
Bokkenpootje
Is in methoade om in persoan fysyk ûnder kontrôle te hâlden. It wurdt ûnder oare tapast troch de plysje. Dêrby drukt de agint mei in soad krêft de tomme fan de arrestant/finzene nei de binnenkant fan de pols, wêrtroch't alle pezen yn 'e earm en it boppelichem ûnder grutte spanning komme te stean. De arrestant - of pasjint - kin him dêrtroch hast net bewege.
Om privacyredenen wol Sent net sizze hoefolle oanjeften oft der komme.
Se fertelt ek dat yn gefallen fan automutilaasje - dat in bern himsels snijt - it bern dan sels it ferbân lizze moast. "Kinderen snijden zichzelf dan om geen andere pijn te hoeven voelen. Dan moesten ze zelf het bloed oprapen en zichzelf verbinden, want ze hebben het zelf gedaan."

Net altyd nei skoalle

Dêrneist soe Woodbrookers de bern net altyd nei skoalle gean litte. "Naar school mogen gaan, moest je verdienen. Alleen als je je goed gedroeg, mocht je naar school. Als je dit als ouder doet, krijg je meteen een leerplichtambtenaar op de stoep."
Yn in reaksje lit Jeugdhulp Friesland witte dat mishanneling binnen in ynstelling net mei. As sy it fermoeden fan in mishanneling ha, dan dogge se sels in melding by de ynspeksje foar jeugdsûnens en dogge se ek oanjefte as dat nedich is.
Neffens de advokaat soe dit falle ûnder bernemishanneling, as it thús barre soe. "Maar als dit gebeurt in een instelling voor jeugdzorg zou het ineens geen mishandeling meer zijn. Ik denk dat je dit als ouder niet zou moeten proberen en hier noemen we het zorg. Om die reden hebben we aangifte gedaan."
Woodbrookers yn Koartehimmen © Omrop Fryslân
Ferline wike makke it behannelsintrum yn Koartehimmen bekend dizze simmer te sluten. De oanlieding dêrfoar wie de krityk oer de kwaliteit fan de soarch.

Foar it libben tekene

Der binne hieltyd mear âld-kliïnten dy't kontakt sykje mei Sent.
"Het besef wat bij hen doordringt is dat dit niet normaal is. Dat het niet normaal is dat je nachtenlang opgesloten wordt in een isoleercel. Dat het niet normaal is dat je door zeven man bij het geringste naar de grond gewerkt wordt. De erkenning is ontzettend belangrijk voor het verdriet wat hun is aangedaan. Geen van deze jongeren is er beter uitgekomen dan dat ze er heen gegaan zijn. Ze zijn voor het leven getekend."
It is no oan it Iepenbier Ministearje om te sjen oft se de saak ûndersykje sille.