De toan fan Jan de Groot: "Ekskússes"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Mark Rutte het 't de lêste jaren maar drok met 't anbieden fan ekskússes. Foor de toeslagaffêre befoorbeeld, foor de gasborings of foor de slavernij. Fleden week worde Tula fan Kurasau rehabiliteerd, nadat Rutte eand fleden jaar al ekskússes anboaden had.
En nou't blykt dat prins Bernard in 'n feer ferleden lid fan de NSDAP waar, sil Rutte skielk fast ok hierfoor syn ekskússes anbiede of het dat meskien al deen.
De toan fan Jan de Groot
Dut alles geeft mij nageraden wat 'n onbehaaglik gefoel. Mot ik, as soa starigan meskien foornaamde Bilkert, ok ergens ekskússes foor anbiede wat wij op 't Bildt niet goed deen hewwe?
Ik liet 't even goed in mij omgaan en ik fon al gau dat 'n prot mînsen der recht op hewwe. Dus ik fyn 't niet meer as terecht dat ik deur middel fan deuze kollum sorry sêgen gaan. Ik mot deur 't stof.
In 't eerste plak fansels ekskússes foor 't fait dat 't Bildt d'r is, wilens dut gebied eerst alleen maar see waar. Sorry dat wij, de Bilkerts, d'r nou àl binne. Dan sorry foor 't fait dat echte Bilkerts Bildts praten blive teugen 'n Frys. Ekskússes ok dat wij gyn bos en bergen hewwe, maar alleen flakke lannen.
Ekskússes dat Rembrandt al op 't Bildt troud is, maar dat wij him niet dwongen hewwe om 'n skilderij op en fan 't Bildt te maken. Ekskússes dat de Westhoekers soa alderhaislikst floeke kinne. Feerder ok dat 't plaknaam Nij Altoena, met in 't Nederlâns 'n e d'rachter, niet deur Hollanders út te spreken is.
Sorry dat d'r tidens de overfal op 't gemeentehuus in St.-Anne in 1943 gyn Bilkert betrokken waar. En ôns oprechte ferontskuldigings an de Minnerstgaasters dat wij hur dorp jarenlang skouderd hewwe doe't dut dorp in 1984 ôns deur de strot doud worde en bij 't Bildt kwam. Maar ok foor 't fait dat 't op 't Bildt altiten waait. Ok ekskússes fanwege 't fait dat wij ôns grînzen soa ôfbakend hewwe met palen en bôrden.
Ekskússes foor 't fait dat de irpels nergens soa lekker binne as fan 't Bildt en dat die sânderige eerappels út 'e wouden hier niet eens an 'e beesten foerd worre.
Dan sorry foor 't fait dat d'r op 't Bildt de kreaste frôly weune, dat St.-Jabik en St.-Anne in 1982 baidegaar in 'e finale stonnen fan soawel de bond as Jong Nederland. Ekskússes dat Joop Bierma in 1989 op 'e PC elkeneen omsloeg en koaning worde. Sorry an Beetgum dat 'n Froubuurtster partuur in 1794 de priis won en de 'Ouwe Gryp' met na Froubuurt nam en de Beetgummers der woedend om waren.
Ant eandsybeslút wil ik ekskússes make dat d'r Bilkerts bij Omrop Fryslân werke en dat deuze kollum alle weken weer in 't Bildts is. Foor alles nag maar 's myn ekskússes. Sorry."