De toan fan Jan de Groot: "Bierbekers"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Foorlopig gyn drankferbod of netten bij Cambuur. Deuze metdeling ston in 'e Luwter krant fan fleden week woensdeg, nadat d'r dut jaar foor de fierde keer 'n wedstriid staakt waar, om't d'r plestyk bekers op 't feld gooid worden.
Maar werom worre sokke maatregels aigenlik niet toepast? Om te foorkommen dat de wedstriid staakt wort, deur fooral 't gooien fan bekertsys op 't feld, souwen 'n drankferbod en/of netten foor de tribúnnes ommers 'n goed werkende maatregel weze. Dan doen je dat, dochs, souwen je sêge. Maar ni, hoor, de klup, in de persoan fan direkteur Ard de Graaf, sait dat-y soks op dut stoit niet sitten siet.
De klup fynt dat 'n lêste 'swaar' senario. Nou ja! Dat fyn ik onbegryplik. De Graaf sait dat sokke maatregels ok de ândere 99,9% fan 't peblyk treft die't niks ferkeerd doet. Neffens De Graaf gaat 't naamlik fooral mis bij individúen. Sij ferpeste 't foor de rest, soa skopt-y 'n open deur in, want dat wete wij ommers allegaar wel.
De toan fan Jan de Groot
't Gooien fan foornaamlik plestyk bierbekers gebeurt inderdaad deur 'n heel klain groepy omkoalen die't of nag in hur stoere faze sitte in 'e púbbertiid of mînsen die't sels hur skamele inhoud fan hur harsens niet brúkke. Ik ferdink deuze asoasjalen d'rfan dat se in 't stadion ok wel 's 'n tree bier kope om die niet op te drinken, maar just op 't feld te gooien. Se dinke dan fansels niet na over de gefolgen of kinne dat niet eens dinke.
Maar beste mînsen, stake is echt de allermînste oplossing foor dut probleem en ok die netten hoeve trouwens niet. De oplossing is naamlik soa simpel en dat dur ik wel te sêgen. Der komt 't: ik bin 'n stikminnig keer naar Ingland weest om der 'n foetbâlwedstriid in 'n stadion te bekiken. Maar der gooie se gyn foorwerpen op 't feld soa't 't in Nederland al gebeurt, maar ok gyn bierbekers. De as stevig bierdrinkend bekindstaande Ingelsen souwen 't fansels sonde fine om 'n folle beker te gooien, maar sels 'n lege gooie se niet. Maar der krije se de kâns ok n't foor, want der in Ingeland lait naamlik de oplossing foor 't bekertsyprobleem in ôns lând. In Ingeland mâgstou niks de tribúnne met opnimme. Je mâge in 'e rúmtes bútten 't feld soafeul súppe at je wille, maar bij alle ingangen naar 't feld toe staan stewards die't d'r op toesien dat 't bier niet metgaat de tribúnne op.
Is 't toepassen fan de Ingelse menier hier nou soa moeilik te reäliseren? Likent mij niet. Maar werom doet men dat dan niet? Ik nim an dat se dochs wel wete hoe't 't der in Ingeland an toegaat? Nou, dan! Doen d'r wat met! In plak fan 't kolderike staken. Der skiete je he-len-dal niks met op. Want omkoalen blive soks dochs doen.
Maar 'n drankferbod foor op 'e tribúnne bij Cambuur sit d'r in elk gefal op dut stoit niet in. Sou dat te krijen hewwe met 't fait dat Cambuur âns alle thúswedstriden flink wat bieromset missen gaat? Dat sil d'r fast met te krijen hewwe, dinke jim ok niet? Nou soa!"