Wethâlder Poelman (SWF) oer útlekte plannen earmoedbestriding: "Niet onder de indruk"

cv Marianne Poelman © Omrop Fryslân
Wethâlder Marianne Poelman fan de gemeente Súdwest-Fryslân is net ûnder de yndruk fan de útlekte plannen út de Miljoenennota.
Se fynt dat it Ryk te folle pleisters oan it plakken is as it giet oer de bestriding fan earmoed. "Het gaat erom dat je het op langere termijn goed regelt."
Poelman (PvdA) giet yn Súdwest-Fryslân ûnder oare oer wurk en ynkommen. Wichtige tema's, want mei de hege prizen fan iten oant enerzjy hawwe in protte minsken it dreech.

Besteanswissens

De wethâlder hellet út nei it Ryk, dat yn har eagen net genôch docht om earmoed te bestriden. "Je struikelt over allerlei fondsen en incidentele regelingen, maar je moet duurzame keuzes maken. De inzet van het Rijk is een pleister op het systeem."
In protte partijen pronkje yn harren programma's foar de Twadde Keamerferkiezingen mei it wurd 'bestaanszekerheid'. Yn it koälysje-akkoart fan de gemeente Súdwest-Fryslân wurdt it ek fermeld. Sa wolle se yn de gemeente de bekendheid fan alle regelingen dy't der binne op it gebiet fan earmoedbestriding ferdûbelje. Dat persintaazje leit no op mar 40 prosint.
Yn Súdwest-Fryslân hawwe se de SWF Tichtby tour om earmoed oan te pakken
Yn Súdwest-Fryslân besykje se dat ûnder mear te berikken mei de 'SWF Tichtby tour'. "Op basis van data hebben we gezien waar de armoede het grootst is. Daar zijn we naartoe gegaan. We hebben inwoners uitgenodigd om ter plekke te kijken welke regelingen er voor hen van toepassing zijn. Daarmee bereiken we ook groepen die we nog niet in beeld hadden."
Gemeenten mogen niet de dupe zijn van nog meer 'taken zonder knaken.'
Wethâlder Marianne Poelman fan Súdwest-Fryslân
Mar foar sokke inisjativen is wol jild nedich. En yn Súdwest-Fryslân moatte se op dit stuit sels jild bylizze om harren doelen te realisearjen. De bydrage fan it Ryk is somtiden net genôch.
"We krijgen nu de meerjarenraming van 2025 en 2026 al niet rond. Dat is een signaal naar het Rijk: dit kan niet", stelt Poelman. "We gaan nog niet bezuinigen en alle zwembaden en bibliotheken sluiten. We moeten eerst een goed gesprek hebben met het nieuwe kabinet. Gemeenten mogen niet de dupe zijn van nog meer 'taken zonder knaken.'"
Neffens Poelman moat de oerheid boargers mear betrouwe
Gemeenten soenen tichteby harren ynwenners stean moatte. It Ryk hat dêrom de útfier fan in protte regelingen útbestege oan de gemeenten. Mar neffens Poelman wurket dat net goed. "We krijgen een som geld en dan zeggen ze: regel het maar. Daardoor krijg je overal verschillende regelingen. Het moet allemaal veel doordachter."
Poelman pleitet derfoar om de boarger wat mear te betrouwen. "Je moet niet door 86 hoepels hoeven springen om ergens voor in aanmerking te komen."

Kritysk op eigen partij

Dat Poelman krityk hat op it belied fan it Ryk is yndirekt ek krityk op har eigen partij. De PvdA hat fan 2012 oant 2017 ek yn it kabinet sitten en is dus mei debet oan de situaasje fan no.
Yn 'It Polytburo' beprate presintatoaren Andries Bakker en Eric Ennema alle wiken mei in gast aktuele tema's yn de polityk. Sjoch hjir nei de folsleine útstjoering mei Marianne Poelman.
"De PvdA heeft keuzes gemaakt waarvan ik zeg: dat was niet mijn afslag", seit Poelman. It giet dan bygelyks om de koarting op de sosjale wurkfoarsjenning. "Dat is een essentiële voorziening in de maatschappij. Er zijn mensen die worden geboren met een hoofd of een lijf dat niet goed functioneert, daar hebben we voor te zorgen."
Dy kar fan de PvdA wie foar Poelman de reden om de polityk yn te gean. "Niet meer langs de zijlijn, maar meedoen. Op dit moment past de PvdA het beste bij mij."
De kleau tusken earm en ryk wurdt grutter, sa sjocht Poelman dêrnei:
Tiisdei is it prinsjesdei, de dei wêrop't de begrutting fan it kabinet presintearre wurdt. Yntusken binne al in protte plannen útlekt. Sa sil der ûnder mear twa miljard euro útlutsen wurde om de keapkrêft te ferbetterjen.
"Van het bedrag ben ik niet onder de indruk", reagearret Poelman. "Het gaat erom dat je knappe regels organiseert. Dat is niet gedekt met alleen maar geld, je moet goed beleid maken met elkaar."

GrienLinks

Poelman har partij, de PvdA, hat foar de kommende Twaddde Keamerferkiezingen in mienskiplike list mei GrienLinks. "Ik vind het mooi dat we als partij luisteren naar onze jongeren, die vinden dat groen en rood bij elkaar horen."
Sels lit se har net te folle út oer de fraach oft it in goede saak is dat beide partijen gearwurkje sille. "Het is in ieder geval goed dat er een links geluid is, dat er volume is in sociaal Nederland."
© Omrop Fryslân