De toan fan Jan de Groot: "Kyk, dat bedoel ik nou…"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
""Wat mooi datstou soa feul met taal doende bist en datstou der soa'n nigyd an hest", saai lessen een teugen mij. Fan de búttenkant likent dat meskien wel soa, maar fan binnen kin 't goed an mij frete, hoor, der is 'n lintwurm niks bij.
Jawis, ik skriif 'n prot en soa sien alle weken nije teksten 't levenslicht. En seker, ik fyn skrive prachtig werk om te doen, soks ferfeelt mij ok niet en ik loof dat soks mij ok nooit overkomme sil.
De toan fan Jan de Groot
Soa, dut waar de goeie kant fan taalfanatikus wezen, al weet ik niet at dut ok 'n Bildts woord is. Kyk, en dat bedoel ik nou... De ândere kant fan myn groate taalinteresse. Bij mij loopt 't naamlik wel 's over wat liefde foor de taal angaat. Aigenlik mâge je wel fan 'n taalferslaving spreke, want dat gefoel overheerst dochs wel.
In 't daaglikse leven draait 't bij mij de hele dâg om taal. Soa kyk ik alle teksten die't ik teugenkom en lees toegelyk na op fouten. Aigenlik kin ik niet ontspannen leze. Altiten maar doende weze met de taal en der worre je wel 's moe fan, hoor, kin ik jim fertelle.
Krekt at je moe worre dat je werklik dâg en nacht de antinne út hewwe. Of is 't nou de antinne an? Kyk, dat bedoel ik nou... Altiten bin ik doende om nije ideeën en onderwerpen op te doen foor 'n artikel, kollum of kabaret. En je perbere altiten soa aktueel mooglik te wezen, maar dat fâlt niet met in deuze komkommertiid dat de seumertiid dochs is.
Feerder staan ik ok faak stil bij betekenissen fan woorden. Ik gaan d'r faak dieper op in as de meeste ândere mînsen. At ik foorbeelden derfan hew? Bij 't soad. Nim nou 'min of meer', of: 'normaliter' of: 'normaal sproken.' Dat binne woorden die't och soa faag binne. Wanneer is d'r nou presys sprake fan 'normaal sproken?' Fertel 't mij maar, ik kom d'r naamlik niet út.
Ik kin der heel lang over deurgaan, maar fanwege de duur fan de kollum doen ik dat nou niet. Trouwens, dan sou dut praatsy feulsten te saai worre.
Nag 'n foorbeeld: 'n Onguur persoan befoorbeeld. Wat is dan 'n 'guur' persoan? 't Is 'onguur' weer, maar is 'guur weer' dan mooi weer? En dat is dus niet soa. Met ândere woorden: guur en onguur hore teugenstellings fannander te wezen, maar se betekene presys 't selde!
Kyk, dat bedoel ik nou... Over soks dink ik dan na. Aigenlik het 't niks om 'e hakken, want je hewwe d'r feerder niks an. Krekt as 't folgende, en dan hou ik op: lessen liep ik lâns 'n huus der't 'n bord in 'e tún ston met de tekst: "Hoera! Een jongen." Dan dink ik drekt weer deur: "Dus at 't 'n maisy weest waar, dan waren de ouweloi d'r niet wiis met weest?" Ja, soa dink ik dan, wilens ik wel weet dat de ouweloi dut fansels niet soa bedoeld hewwe. Kyk, dat bedoel ik nou...
Feerder gaat alles goed met mij, hoor. Ik taal gewoan te faak na taal. Dus is 't helendal loochys dat d'r nije week dînsdeg gewoan weer 'n kollum is."