De toan fan Jan de Groot: "Stoef"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Alle seumers is 't programma 'De Slimste Mens' 'n kyksifertopper. En dut jaar denen d'r aindlik ok 's Friezen met.
Je hope fansels dat sij alle keren winne. Maar dat niet alleen, je hope naamlik ok dat se goeie reklame make foor Frysland. Kyk, dat wij 'n herkinber Noorderlik aksint hè, fyn ik gyn probleem, want dan kin de rest fan 't lând ôns nag altiten goed ferstaan. Dut in teugenstelling tot 't Limburgs.
Ni, wer't 't mij meer omgaat is de draiging dat ôns imago spitig genog weer befestigd wort. Just, dat Friezen stoef binne. Dat wij dus stroef binne in 'e omgang. Dan sit ik foor de tillevizy na dut programma te kiken en dink fan: "Binne se reklame foor Frysland of bore se hierdeur de Friezen weer de grônd in?"
De toan fan Jan de Groot
Nou, ik kin jim fertelle dat de een d'r foor sorgde dat wat de ânder opboud had weer folledig plat sloeg. 't Begon och soa goed met politika Femke Wiersma. Sij waar flot, gnees, had kontakt met de ândere twee kandidaten en had ok wat te fertellen. Goeie reklame foor de Friezen. Derom waar 't spitig dat se d'r in de tweede ôflevering al útfloog.
'n Week later kreeg sanger Meindert Talma 't na 'n stikminnig menútten al foornander om de reputasy dat Friezen stug binne folledig 'in ere te herstellen.' Bedankt, Meindert, och soa bedankt! Deur dij binne wij weer werom bij 't begin! 't Had beter ânsom kinnen: eerst Meindert en dan Femke. Dan had sij ôns, Friezen, nag rêde kinnen. De lêste indruk blyft ommers altiten langer hangen as de eerste.
Talma kwam niet spontaan over, waar allesbehalve fleurig, had nauliks kontakt met de ândere kandidaten en 't slimste waar nag dat-y faak niet te ferstaan waar. Hij beprottelde. Je mosten him in 'e bek sitte te skoenlappen. Ans sou ik lilk worre at se Friezen die't Nederlâns prate ondertitele, maar bij Meindert had ik drekt akkoord gaan at se mij dut fan te foren sien en hoord laten hadden. Dut waar overdúdlik gyn reklame foor Frysland.
En fansels is't slim wat d'r gebeurd is met syn ouweloi die't tidens de opname fan 'e tribúnne fielen en syn mim hierdeur swaargewond raakte. Ik kin mij foorstelle dat je d'r dan foor weg binne, maar Meindert leken der in 'e stoel útterlik gyn last fan te hewwen. Ik krij naamlik sterk de indruk dat Meindert altiten soa is soa't-y in de twee útsindings deen. Der binne wij dan maar mooi klaar met wat betreft ôns dochs wel stugge reputasy.
En dan waar d'r nag 'n insidint, want de geluudsman had fergeten om 't geluud fan 't mikrofoantsy bij Meindert út te setten doe't-y naar 't hússy most om syn behoefte te doen soadat elkeneen in 'e stúddio syn geklater hore kon. 'n Foordeel hierfan waar dan weer dat dut temînsen àl luud en dúdlik waar en hierfoor gyn ondertiteling norig waar..."