De toan fan Jan de Groot: "Gelukkige Friezen"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Friezen bewize dat sinten niet per see gelukkig maakt. Wij binne naamlik bovengemiddeld tefreden over ôns leven, wilens de Rândstad en Noord-Brabant bedoidend riker binne. Dut fâlt in 'n ondersoek te lezen.
Groate stâden as Amsterdam, Rotterdam en Utrecht make relatyf feul weerde, 't bruto binnenlâns produkt (bbp). 't Bbp fan êrmere regio's in Noord-Nederland en Overyssel steekt der skril bij ôf. Maar dat betekent niet dat 'e mînsen 't der derdeur ok niet goed hewwe. In teugendeel!
De toean fan Jan de Groot
Hier bij ôns in Frysland is 't ferskil tussen weerde en geluk naamlik 't meest opfâlend, soa sêge ondersoekers fan 't CBS.
Neffens 't ondersoek binne Friezen 't meest tefreden en gelukkig. Dat komt om't wij 'n prot kontakt hewwe met frynden, femily of buren. Ok erfare wij gemiddeld 'n goeie gesondhyd. Feerder is d'r feul netuur en skoane lucht deur wainig útstoat.
Wij skore dus hoog wat gesondhyd angaat. In teugenstelling tot mînsen út 'e groatste stâden, want die skine 'n minder goeie gesondhyd te hewwen as wij.
Ok houwe sij der minder sinten over as wij, is hur omgeving minder skoan, maar ok minder failig. Wel is't soa, soa fertelt 't ondersoek ôns, dat 't stadfolk gemiddeld al hoger oplaid is as de Friezen. Nou, fort dan maar. Dan hewwe sij temînsen ok wat dat beter is as de Friezen.
Wat ik trouwens al opmerklik fyn is dat 't ondersoek angeeft dat wij dikker binne as mînsen út 'e Rândstâd. Is dat wel soa? Goed, wij ete 'n prot irpels, fral op 't Bildt, maar neffens mij binne se in 'e war met ôns lichemsbou in 't algemeen. Je kinne 't fansels ok omdraaie: wij sien d'r goed út en sij binne te mager.
En dan skoort Frysland ok nag hoog wat de welfaart op langere termyn angaat. Hierbij speule befoorbeeld skoane lucht (der is 't weer!) en gesondhyd (der is 't weer!) 'n rôl.
Tsjongejonge, wat 'n reklame foor ôns provînsy en 't toerisme sil hierdeur befoorbeeld fast nag toenimme, souwen je sêge. Dut geeft nag maar 's an dat 'e echte rykdom niet de sinten binne, maar geluk en gesondhyd!
En begripe jim 't dan dat d'r nag Friezen ferhuze na befoorbeeld de Rândstâd? Ja, faak foor 'n goeie baan en meer sinten. Maar sait 't ondersoek nou niet dat sinten niet gelukkig maakt? Dan souwen de Friezen-om-úttens dus starigan ongelukkig worre, maar ok minder gesond. Dat wille je dochs niet?
Dus an goenent die't angeve skielk derhine ferhuze te willen: wat sille jim úthâle? Blyf nou maar gewoan in 't gelukkige Frysland! 't Meest gesonde plak fan Nederland!"