Junioareljeppers soargje foar it fjoerwurk yn lêste wedstriid foar Frysk kampioenskip

Germ Terpstra © Martin de Jong Fotografie
Freark Kramer hat yn Burgum syn fiifde wedstriid op rige wûn yn de topklasse fan it fierljeppen. De twa fierste sprongen fan de jûn - trije dagen foar it Frysk kampioenskip - kamen lykwols op namme fan junioaren.
Kramer kaam yn syn alderearste sprong fan de jûn ta 19,72. Dat wie achterôf genôch foar de oerwinning by de senioaren. Rutger Piersma siet mei syn lêste finalesprong noch wol yn de buert, mar hy kaam twa sintimeter tekoart. Ek Oane Galama wie tichtby: mei 19,65 waard er tredde.
By de froulju wûn Hanneke Westert foar it earst sûnt de iepeningswedstriid fan dit seizoen wer ris. Lang like it derop dat Sigrid Bokma har fjirde oerwinning op rige gripe soe, mei 14,92. Yn har lêste finalesprong kaam Westert lykwols ta 15,21. Dêrnei ferbettere Bokma har ek nochris, mar krekt net genôch: 15,11. It tredde plak wie mei 14,87 foar Pytrix Westra.

Fjoerwurk by de junioaren

Yn de junioarekategory lei it nivo heech: Germ Terpstra ljepte yn syn tredde sprong fan de foarronde nei in ôfstân fan 20,11. Hy wie dêrmei de iennige yn Burgum dy't foarby de tweintich meter kaam. En krekt as ferline wike yn Drylts wie er goed foar de fierste ôfstân fan de dei.
Ek de 19,73 fan Michiel Zijlstra hie genôch west foar de oerwinning by de senioaren, mar dus net by de junioaren. Wisse Broekstra, dy't ek geregeld fierder kaam as de bêste senior, waard hjoed mei 19,22 tredde.
By it Frysk kampioenskip fan kommende saterdei binne der titels yn elke kategory. De Sulveren Pols is lykwols foar de fierste sprong fan de dei. Dêr binne junioaren as Germ Terpstra, Michiel Zijlstra en Wisse Broekstra dus ek kânshawwers
It FK begjint saterdei om 13.30 oere en is live te folgjen by Omrop Fryslân op televyzje, radio en online.
Sietse Lefferts hie in moaie dei yn de jongeskategory. Yn syn twadde sprong ljepte er nei in nij persoanlik rekôr: 18,60. Dat ferbettere er dêrnei nochris, troch wer njoggen sintimeter fierder te ljeppen. Martijn Zuidersma waard, ek mei in persoanlik rekôr (17,22) twadde, foar Djurre de Jong (16,53).
De fiif winnende sprongen yn Burgum
Ek by de famkes waarden persoanlike rekôrs sprongen. Sanne Bouwstra pakte de oerwinning yn 14,76, wat 62 sintimeter fierder is as se oait ljept hie. De 14,40 fan Hieke Vogel wie ek in persoanlik rekôr, goed foar it twadde plak. Noa de Boer waard tredde yn 14,37.

Winners 1e klasse dit seizoen

Manlju Froulju
13/05 Bûtenpost Nard Brandsma Hanneke Westert
20/05 Winsum Sytse Bokma Marrit van der Wal
24/05 Gryptsjerk Freark Kramer Femke Rispens
27/05 Burgum Bauke de Jong Marrit van der Wal
03/06 Gryptsjerk Oane Galama Marrit van der Wal
07/06 Winsum Sytse Bokma Femke Rispens
10/06 It Heidenskip Thewis Hobma Marrit van der Wal
17/06 Drylts Ysbrand Galama Marrit van der Wal
21/06 Bûtenpost Thewis Hobma Femke Rispens
24/06 Burgum Rutger Piersma Marrit van der Wal
08/07 Winsum Jan Teade Nauta Sigrid Bokma
12/07 Drylts Bauke de Jong Sigrid Bokma
16/07 Burgum Wisse Broekstra* Sigrid Bokma
19/07 It Heidenskip Freark Kramer Marrit van der Wal
26/07 Gryptsjerk Freark Kramer Sigrid Bokma
28/07 Bûtenpost Freark Kramer Sigrid Bokma
09/08 Drylts Freark Kramer Sigrid Bokma
16/08 Burgum Freark Kramer Hanneke Westert
* Wisse Broekstra ljept by de junioaren, mar by it Keningsljeppen yn Burgum giet de oerwinning nei dejinge dy't it fierste springt, yn watfoar kategory dan ek.