De toan fan Jan de Groot: "Freule"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Kaatsferening 'St.-Anne/Drie Spul Is Ut' fiert dut jaar syn jubileum. Ni, niet naar anlaiding fan 't soafeul jareg bestaan, maar... Trouwens, der kin ik ok wel even kort op ingaan.
Fan 1946 ôf binne de belaidsbepalers soa dwars as 'n hekken en houwe maar 1899 as oprichtingsdatum an in plak fan 1892. In 1899 binne de baide kaatsklups in 't dorp fuseerd, maar offisjeel houwe je dan de datum fan 'e oudste klup an.
Der binne se niet kônsekwint in, want bij de fúzzy tussen de openbare en kristlike ferening in 1994 blyft 1899 nou àl 't oprichtingsjaar.
De toan fan Jan de Groot
Dut said hewwende gaan ik naar 't onderwerp fan deuze week: St.-Anne en de Freule. As echt kaatsdorp kinne wij nou niet bepaald sêge dat dut 'n goeie kombinasy is. Dut jaar is 't naamlik maar liefst 95 jaar leden dat wij foor de lêste keer de Freule wonnen hewwe.
Ja, jim hore 't goed: 95 jaar! 'n Jubileum dus. En derfoor wonnen wij nag 's in 1918. En dat is 't... Foor soa'n dorp met 'n lange tradisy is dut fansels och soa mager.
Aigenlik motte wij ôns doadskame, maar ja, wie binne 'wij?', souwen je sêge? Wij kinne aigenlik gyneen de skuld geve. Ja, dochs wel: die twee keurmeesters die't in 1964 achter 't perk op 'e lyn satten tidens twee belangrike slâgen in 'e finale tussen St.-Anne en Oasterlittens.
Sitewasy 1: St.-Anne staat in 't perk. De bâl waar út, saaien 'n prot toeskouwers, maar de keurmeester út Oasterlittens gâf in. Jaseker, út Oasterlittens! Dat gâf fansels 'n prot konsternasy.
Later in de pertij weer 'n dubieuze slâg met St.-Anne weer in 't perk. Elkeneen sâg de bâl út, behalve de keurmeester, 'n ânder persoan trouwens as de eerste. Hierna hadden de Bilkerts Flip Soolsma, Bote Groen en Piet Keizer de kop d'r niet meer bij en ferloren de finale.
En wat binne wij derna faak kânshebber weest. At d'r 'n klassemint maakt worre sou wie't 't faakst favoryt op de Freule weest is, dan staat St.-Anne fast bovenan. Maar der hewwe je gyn bâl an. Dat is krekt al sitte je maar een nummer naast de hoofdpriis fan 'e lotterij. At je d'r nou een fanôf sitte of tweehondert; je winne baide keren niks.
Maar heel faak brak 't ôns jongespertuur bij de hannen om't ôf. Mentaliteit? Pech? Onrecht? Sêg 't maar. Meskien skriif ik d'r ooit 's 'n boek over. En meskien doen ik dat wel at St.-Anne ooit de Freule wint... Dat sou nag lang dure kinne, en dat binne wij ok wel wonnen, maar ik sou ok dut jaar al beginne kinne...
St.-Anne is naamlik dut jaar weer 's een fan de kânshebbers om de Freule te winnen. Ja, hoe faak hewwe wij dat inderdaad al niet hoord...? Ik wîns de jonges fan St.-Anne in elk gefal môrn 'n prot súkses toe en ik hoop dat de kantine op sportpark 'De Waaie' môrnavend opengaat..."