Lotting Freule bekend, 38 partoeren op de list

© Dijks Media
Der dogge 38 partoeren mei oan de 120ste Freulepartij yn Wommels takom woansdei. Dat binne der trije mear as yn 2022.
Sneon wie de lotting yn kafee It Reade Hynder. Titelferdigener Moarre-Ljussens is yn de earste omloop keppele oan De Hommerts-Jutryp.
Grutte favoryt Dronryp treft Peins. Ljouwert spilet tsjin Spannum. Outsiders Boalsert en Seisbierrum-Pitersbierrum treffe respektyflik Folsgeare en Bitgum.
Hjirûnder de folsleine lotting:

Lotting Freule

Partoer 1 Partoer 2
1. Makkum 2. Lollum-Waaksens
3. Snits 4. Harns
5. Eksmoarre 6. Achlum
7. Moarre-Ljussens 8. De Hommerts-Jutryp
9. Dronryp 10. Peins
11. Menaam 12. Goaiïngea
13. Wommels 14. Frjentsjer
15. Stiens 16. Damwâld
17. Mantgum 18. Reduzum
19. Folsgeare 20. Boalsert
21. Blije 22. Sint Anne
23. Itens 24. Baard
25. Balk 26. Raerd
27. Ljouwert 28. Spannum
29. Aldebiltsyl 30. Wytmarsum
31. Bitgum 32. Seisbierrum-Pitersbierrum
33. It Hearrenfean 34. Reahûs-Turns
35. Marsum 36. Grou
37. Arum 38. Winsum