De toan fan Jan de Groot: "Charles Dickens-pakken"

Jan de Groot © Omrop Fryslân
"Môrn is de PC, de belangrykste kaatspertij fan de wereld fine 'n prot Friezen en Bilkerts. Dan hew ik de hele dâg de radio an en later op 'n dâg de tillevizy. Dut binne altiten fan die mooie dagen op Omrop Fryslân. Dat begint al met 'PC Kefee' en dat aindigt fansels met de priisútraiking.
Maar soa't 't teugenworig met 'n prot dingen gaat, bespeure je de lêste jaren dat de belangstelling foor de PC dochs wat minder wort. Bordsys wer't om kaarten froegen wort, komstou op 'e dâg waarskynlik niet feul meer teugen. Dat hoorde ik temînsen, want sels kom ik d'r de lêste jaren niet meer.
De toan fan Jan de Groot
Ik weet dat ik mij fan dut momint ôf op gefaarlik terrain befinen gaan. Maar och, ik mâg graag even wat kietele; de boel wat opskudde Fooropsteld: om mij blive 'n stikminnig tradisys in stand, hoor, maar om mij kinne ok wel twee PC-tradisys ôfskaft worre.
Nim nou die koets met derin de winners fan 't jaar derfoor. Achterhaald. Hou der met op. At je útdrage wille dat kaatsen topsport is, dan likent mij 'n goeie foorberaiding belangryk. Op deuze menier drage je dat niet út. En sêg nou sels, lústeraars: 't is dochs niet meer fan deuze tiid om met 'n koets deur de stâd te rijen?
Maar 't eerste wat se fan mij ôfskaffe mâge, binne die netsise pakken, sjakkets, fan de bestuursleden fan de PC. Fan die swarte dikke pakken en met die hoge hoeden. Just, útdossings fan mînsen út 'e 19de eeuw. En het soks nou 'n toefoegde weerde in deuze tiid? Welni. Maar tradisy, h'n, tradisy. Tiid om der met op te houwen! Beste bestuursleden fan de PC, doen fan ankem jaar ôf flotte nijmoaderige kleren an. En geef, om myn part, die hoed an 'n feestwinkel.
Nou râne die stakkers der dat koepeltsy út, want in 'e regel is 't och soa hyt op de PC-dâg. Ik kin mij foorstelle dat bestuursleden 't dan och soa hite Charles Dickens-pak stikem ferfloeke.
Gaan dus de útdaging an, bestuur fan de PC, en hou op met deuze tradisy die't dus gyn inkele toefoegde weerde het. Ja, alleen tradisy. Maar werom motte alle tradisys in stand houwen worre?
Mochten de pakken inroild worre deur gewoane kleren, dan sille de bestuursleden mij in elk gefal fast och soa dankber weze at 't die dâg dartig graden is en se smoek in 'e bestuurstint sitte. "Dat hat die Jan, wa't dat ek is, dochs mar goed besjoen", hoor ik se al sêgen. Graag deen, sêg ik alfast.
Elkeneen 'n noflike PC toewînst."