Hinneboer Piet Faber sit yn 'e pykbelestersregeling: "It docht fansels sear"

Plomfeehâlder Piet Faber fan Nijeberkeap © Omrop Fryslân, Willem Vermeltfoort
Plomfeehâlder Piet Faber út Nijeberkeap hat him oanmeld foar de pykbelestersregeling. De 62-jierrige hinneboer wol ûndersykje oft de pykbelestersregeling wat foar him wêze kin.
"Dit docht je fansels wol sear," jout Faber ta wylst hy plak nimt op it terras njonken syn hûs. Achter him stiet de izeren hikke nei it 17.000 hinnen tellende bedriuw ta. De hikke wurdt troch in hingslot ticht hâlden.
Hinneboer Piet Faber sit yn de pykbelestersregeling
In wike lyn is der op in bedriuw yn Biddinghuizen fûgelgryp konstatearre. Dêrtroch stiet de plomfeesektor wer op skerp en meie gasten net it terrein op. "It is wol symboalysk foar de tiid dêryn't wy sitte. De ûnwissens komt no hast fan alle kanten."
De oerheid keapet allinnich de gebouwen en de bisten op en lit de greiden lizze. Dêr sit krekt it jild foar de measte boeren.
Piet Faber, plomfeehâlder yn Nijeberkeap
De pykbelestersregeling is yn it libben roppen troch demisjonêr minister Christianne van der Wal foar Natuer en Stikstof.
Boeren dy't ticht by in Natura 2000-gebiet wenje en te folle stikstof útstjitte, wurde troch it regear as pykbelester sjoen. As sy harren útkeapje litte, kinne sy 120 persint fan de wearde fan harren bedriuw krije.

Net wat it liket

"Mar dy regeling is net wat it liket," seit Faber. Neist syn wurk as boer is hy ek aktyf binnen de LTO as lid fan de fakgroep plomfeehâlderij.
"De oerheid keapet allinnich de gebouwen en de bisten op. It giet om de stikstofromte fan it bedriuw en dus litte sy de greiden lizze. Dêr sit foar de measte boeren no krekt it jild. Ik ha in plomfeebedriuw en dus net folle bunders nedich, mar boeren mei kij moatte lân ha foar it fosfaat. Dêr ha sy grouwe lieningen foar ôfslute moatte en dan sitte je dus fêst."

Rekkensom

Faber skreau him yn foar de regeling om te sjen wat de mooglikheden wêze soene. "De wearde fan it bedriuw wurdt berekkene mei de steat en de leeftiid fan de gebouwen. Dy binne ferâldere en dus krije je der net folle foar. It giet om in pear tientsjes de kante meter."
As in boer 2.500 kante meter hat, sit dy al op in pear ton. Mar dêr moat dyjinge noch fan slope, noch belesting betelje en der giet noch in liening fan ôf. "Der bliuwt úteinlik sa'n 15.000 euro de jier oer. Sit je ek noch mei in hypoteek, hoe komt dat? Dus neffens my is it noch wol efkes besjen wat it maklikste is."
© Omrop Fryslân, Willem Vermeltfoort
Faber seit lykwols serieus te sjen nei de útkeapregeling. "Je ha no ek it stimpel fan pykbelester krigen en dus kinne je gjin kant mear út. Je bedriuw is neat wurdich. Je kinne it no ek wol ferkeapje, mar der is gjin bank dy't meiwurkje wol. Njonken dat moatte je in keaper fine foar in bedriuw dat as pykbelester te boek stiet. Dat wurdt him net."

Opfolgers

Der wiene wol opfolgers foar it bedriuw, mar dy begjinne troch de krisis ek te twiveljen. "Wolle je noch wol boer wurde mei sa'n min takomstperspektyf? Dêrnjonken moatte dy ek in soad fernije oan dit bedriuw. Hoe't je it ek besjogge, je moatte as pykbelester útstjit ferminderje. Dat sil mei ynnovaasjes of reduksje moatte en dêr moatte je it jild foar ha."
It bedriuw fan Faber © Omrop Fryslân
Fryslân telt neffens de oerheid 92 pykbelesters, 12 dêrfan binne hinne- en kalkoenebedriuwen.
It is noch net dúdlik hoefolle pykbelesters harren foar de regeling oanmeld ha. It ministearje fan lânbou lit yn in reaksje oan Omrop Fryslân witte dat de sifers yn septimber komme.